Брой 9
от 01 юли 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.


Екипът на издателство “Български законник” организира двудневен летен семинар:

Бюджетни практики в образованието

20 - 21 юни
Гранд Хотел Пловдив


Програма:

20.06.2019 г., четвъртък

13:30 Регистрация

Лектор: Пепа Хаджиева, експерт по бюджетно счетоводство и финансов одит

14:00 – 15:30 Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини; Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието; Практически примери; Въпроси и отговори.

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16.00 - 17.30 Финансов контрол; Промени в Закона за финансово управление и контрол в ПС; Видове одит; Финансов одит в училищата и детските градини; Въпроси и отговори.

19:30 Вечеря в ресторанта на хотела

 

21.06.2019 г., петък

07:30 – 09:00 Закуска

Лектор: Доц. д-р Андрей Александров, експерт по трудово право

09.00 –10.30 Специфика на трудовоправните взаимоотношения в системата на образованието; Въпроси и отговори

10:30 – 10:45 Кафе-пауза

Лектор: Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване

10:45 – 12:15 Осигуряване в образователната система. Ранно пенсиониране на учителите; Осигурителни вноски и осигуритемлен доход на учителите; Въпроси и отговори

12:30 Освобождаване на хотела

Такси за участие:  
• Такса за едно участие на място: 195.00 лв. без ДДС
• Такса за две или повече участия на място: по 185.00 лв. без ДДС
Таксата за участието на място включва:

• Обучителни модули
• Учебни материали
• Презентациите на лекторите
• Две кафе паузи
• Вечеря в хотела
* В таксата за участие не е включено хотелското настаняване на участниците в семинара.

* Ползвате отстъпка като участници при заявяване на нощувка в Гранд Хотел Пловдив. Заявка може да направите на Рецепцията на тел.: 032 / 934 163 или reservation1@grandhotelplovdiv.bg
ЗАЯВEТЕ УЧАСТИЕ...

ОТСТЪПКИ ЗА АБОНАТИ:
Ако сте абонат или се абонирате сега, ще получите
допълнително 20 лв. отстъпка за един абонамент.
За да се възползвате, моля, позвъете ни на 02 / 98 98 200.

 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019