ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 г.ДВ. бр. 53 от 5 Юли 2019г.Обн., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., доп., ДВ, бр. 53 от 5 юли 2019 г.  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:  Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 г. в общ размер 20 400 хил ...