НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИДВ. бр. 36 от 3 Май 2019г.Приета с ПМС № 93 от 25.04.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г.  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники, или отделения, за да придобият правата на университе ...