ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИДВ. бр. 36 от 3 Май 2019г.В сила от 03.05.2019 г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г.  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:  Член единствен. Приема Наредба за критериите за определяне на университетски болниц ...