ЗАПОВЕД № ЗМФ-112 от 4 февруари 2019 г. На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г. Заповедта да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на интернет страницата на Министерството на финансит ...