Обн. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Май 1996г., изм. ДВ. бр.106 от 13 Декември 1996г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни предприятия - еднолични търговски дружества с държавно имущество, в ...