Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
ЗА НАС

Бюджетни практики е периодично двуседмично издание на издателство „Български законник“. То изцяло e ориентиранo към ръководителите на бюджетни организации и юридически лица с бюджетно финансиране, счетоводители, финансисти, вътрешни одитори и финансови контрольори от публичния сектор.

Бюджетни практики е електронна информационна платформа, предоставяща възможност на своите абонати бързо и лесно да достигат и откриват нужната им информация, свързана с планирането, управлението, разходването, отчетността и контрола на публичните финанси.

За да бъде максимално полезно, изданието публикува повече практически примери, коментари и добри практики на бюджетна тематика.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Изчерпателни коментари, анализи и практически насоки, написани ясно и разбираемо, разработени от специалисти в тематичните области:

 

БЮДЖЕТ
• Бюджетно счетоводство
• Планиране, бюджетиране, общински бюджет
• Контрол и одит в бюджетното предприятиеДАНЪЦИ
• Данъчна система
• Данъчно право
• Европейско
данъчно сътрудничество


ОСИГУРОВКИ
• Осигурително право
• Социални рискове
• Социално подпомагане


ПРАВОПРИЛАГАНЕ
• Трудово правоотношение и граждански договор
• Служебно правоотношение
• Управление на човешките ресурси в администрацията
• Конфликт на интереси в публичния сектор
• Обществени поръчки
• Публично-частни партньорства

 

Достъп винаги и навсякъде за да откриете нужната Ви информация за секунди - от компютъра или през мобилния телефон

 

Пълен архив на всички материали

 

Най-важните документи от разделите:

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
• Кодекси, Закони, Правилници, Наредби...
• Укази, Постановления, Инструкции...
• Право на ЕС и международноправни актове
• Счетоводни стандарти

 

ПИСМА И УКАЗАНИЯ
• НАП
• НОИ
• МТСП
• МФ
• Други институции и организации

 

ФОРМУЛЯРИ
• Бюджетни
• Данъчни
• Осигурителни
• Трудово-правни
• Обществени поръчки
• Други образци и формуляриСПРАВОЧНИК
• Банкови сметки, адреси
• Класификации и параграфи
• Осигурителен доход, командировъчни
• Календари и друга справочна информация

 

Всеки наш абонат има право на безплатни писмени консултации с нашите автори и експерти по въпроси от тематичния обхват на изданието -

1 отговор към 6 мес. абонамент ;
3 отговора към 12 мес. абонамент ;
5
отговора към 24 мес. абонамент
;

 

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

ТАНЯ МИНЧЕВА
Редактор

Заемала е длъжностите:
Директор на Института на вътрешните одитори в България
Директор на дирекция „Административно-правна и финансова“ в Института по публична администрация
Експерт „Местни бюджети“ в Националното сдружение на общините в РБългария
Н-к отдел „Финанси и ТРЗ“ и Главен счетоводител в системата на Столична община

АВТОРИ:

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА
Консултант по бюджетно счетоводство

Работила като Н-к отдел „Методология“ на Сметната палата

ДОЦ. АДРИАН МАРИНЧЕВ
Преподавател по бюджетно счетоводство

СУ „Климент Охридски“ и ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

Д-Р ДЕСИСЛАВА КАЛЧЕВА
Експерт "Общински финанси" - доктор по Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Работила като финансов експерт и директор дирекция "Финанси и управление на риска" във фонд ФЛАГ (2008-2018г.) и като консултант по общински финанси. Участва в различни международни работни групи, занимаващи се с въпросите, свързани с фискалната децентрализация и публичните финанси.

АСПАСИЯ ПЕТКОВА
Консултант по социално право
Работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП

ПЕПА ХАДЖИЕВА
Контрол и одит в публичния сектор

Работила като одитор в Сметна палата, и от 2011 г. до 2018 г. началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор на одитна дирекция „Финансови одити“ в Сметна палата.
От 2019 г. началник на отдел „Методология, финанси, инвестиционна дейност и банково обслужване“ и главен счетоводител на НОИ

ПРОФ. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ
Преподавател по одит и контрол в УНСС

Д-Р МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
Адвокат
Преподавател в НБУ по финансово право и правен режим на финансовото управление; Доктор по политология; Бивш районен съдия, началник отдел „Обжалване“ и в последствие главен юрисконсулт в Главна данъчна дирекция, държавен инспектор в Инспектората към МФ

ПРОФ. ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ
Преподавател
Управление на човешките ресурси в УНСС

ДОЦ. АТАНАС ВЛАДИКОВ
Преподавател по
Публично- частно партньорство в ПУ „П.Хилендарски“

НАДКА КОЛЕВА
Общински финанси, делегирани бюджети в образованието

Работила като Директор дирекция „Финанси“ Община Троян, Общински съветник

ДОЦ. Д-Р АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
Доктор по Трудово право и социално осигуряване
Главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН; Работил в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007)

 

Предимства:  

Интернет достъп

На всеки две седмици - нов брой

Мобилна версия

Достъпен навсякъде

Достъп до архива

Пълен достъп до всички публикувани материали

КЪМ НОВИЯ БРОЙ НА БЮДЖЕТНИ ПРАКТИКИ...


Адрес: София 1000, пл. "Райко Даскалов" No.1, вх. Б
Тел./факс: 02 / 980 35 61, 02 / 986 40 40
E-mail: office@praktiki.bg


ISSN 2603-5464. Изданието е вписано в НАЦИД
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019