Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
БЮДЖЕТ
 
Работя като счетоводител на община. За всички отдели закупуваме карти за транспорт - както за градски, така и за междуградски. Как да отчета тези разходи? Самото поставяне на въпроса подсказва, че действащата нормативна уредба поражда у питащия възможности за интерпретации. Поради това, преди да представим разумния отговор, произтичащ от формулировката на конкретния въпрос, би било целесъобразно да се разгледат някои варианти, които биха мъгли да възникнат при други възможни обстоятелства. Така ...
 
 
Въпрос: Превозвач, който извършва както вътрешноградски превози, подлежащи на субсидиране, така и и междуселищни превози, за които не се предоставят субсидии по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във въ ...
 
 
Инфраструктура съгласно Oxford Advanced Learner's Dictionaryсе определя като основни системи и услуги (обществени - б.а.), необходими за държавата или организацията да работят гладко, като сгради, транспорт, водо- и електроснабдяване. Подобна е и дефиницията за „критична инфраструктура“ в Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска от тяхi, където: „Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от ...
 
 
Музеите в България са държавни, общински и регионални. Съгласно българското законодателство музеите могат да извършват стопанска дейност независимо от формата си на собственост. Основните видове стопански дейности, които извършват музеите, са: издаване и продажба на рекламни, научни и научнопопулярни материали (такива са диплянки, сувенири, филми, значки, календари и други подобни); организиране на експозиции и изложби срещу заплащане; отдаване под наем на музейни сгради или части от тях; сделк ...
 
 
В община „Х” предстои изпълнение на проект по Оперативна програма "Околна среда" в партньорство с други 7 общини. Общината е бенефициент и водещ партньор. Средствата от безвъзмездната финансова помощ ще се усвояват от община „Х”. Община „Y”, включена в този проект, ще изгражда самостоятелно инсталацията за компостиране и ще се разплаща самостоятелно с изпълнителите. През предходния месец са преведени на община „Y” парични средства, които представляват процент от получения аванс от безвъзмезднат ...
 
 
Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор за отпечатване на ваучери за храна. Във връзка с това е получена проформа фактура. Потвърдена е и стойността на ваучерите. След като бъде заплатена проформа фактурата и стойността на поръчаните ваучери, трябва да се очаква получаването на оригиналнат ...
 
 
За периода от 2014 г. до 2020 г. общият бюджет, предвиден за изразходване в изпълнение на проекти, финансирани изцяло или частично от оперативните програми на Европейския съюз в България, е над 24 млрд. лева1, включително и националното участие в тях. В зависимост от приоритетите и целите, заложени при договаряне им, както и от европейския фонд – източник на средствата, при обявяване на процедури за кандидатстване и подбор на бенефициенти се предвиждат бюджетиране на проектите основно в две напр ...
 
 
С писмо БЮ-4 от 23.08.2018 г. на Министерството на финансите относно съставяне на проекта на бюджет за 2019 г. се дадоха следните указания: „Всички ангажименти, които се предвижда да бъдат реализирани през съответните години, представляват нови задължения за разходи по съответните години. Обръщаме внимание, че предвид дефиницията за нови задължения за разходи (§ 1, т. 22) за 2019 г. и следващите години в този показател задължително трябва да се включват сумите, представляващи авансови плащания ...
 
 
• Поети ангажименти за разходи Съгласно т. 27 от § 1 на ДР на ЗПФ (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) „Поети ангажименти за разходи” са клаузи на договори, разпоредби на нормативни и административни актове, съдебни и арбитражни решения, които обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи с определима стойност, с изключение на: разходите за персонал, пенсии и приравнени на тях плащания, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и ...
 
 
Въпрос: Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разход да се отчете като поет ангажимент? Отговор: Извършеното плащане изисква да се отчете като обичаен разход, намиращ отражение в § 10-00, в който се представят всички разходи, имащи отношение към издръжката на бюджетната организация. А в случ ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019