Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
Управление на човешките ресурси в администрацията
 
Измина малко повече от година от датата на приложение на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД). В този период администратори, обработващи субекти на данни, както и националният ни регулатор продължават да се напасват както към правната рамка, така и един към друг, като участници в един и същи процес. Междувременно в сила влезе и дългоочакваната промяна в националното законодателство в лицето на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Някои подзаконови нормативни актове все още се о ...
 
 
В националното ни законодателство съществуват изисквания от висок нормативен ранг – законов, относно организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността, както и относно предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност. Те са разписани подробно в Закона за киберсигурността (ЗКс), обн., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 година. Тези правила се отна ...
 
 
Уволнение е признато за незаконно и е отменено от съда. Служителят е възстановен на работа и претендира обезщетение за незаконно уволнение в размер на шест заплати. От трудовата му книжка се установява обаче, че през този период е работил по друг трудов договор, който също е прекратен преди изтичане на шест месеца от датата на първото уволнение. Как следва да се изчисли обезщетението? Съгласно чл. 225 от Кодекса на труда при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение ...
 
 
Част от бюджетните практики на организациите в публичния сектор се изразяват и в ангажираност за обезпечаване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Нормативната база за тези практики се намира в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Разбирането на българския законодател е, че "здравословни и безопасни условия на труд" са такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическ ...
 
 
Съществена и разпознаваема част от социалната политика както в Република България, така и в Европейския съюз е политиката по отношение на хората с увреждания. Нормативната база за развитието й в нашата страна е Законът за хората с увреждания (ЗХУ), който е в сила от 01.01.2019 година. Същият урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България, като има за цел да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на прав ...
 
 
Необходимостта от по-пълно въвеждане на европейските стандарти за защита на личните данни наложи изменения в Закона за защита на личните данни, обн. в ДВ, бр. 17 от 2019 г. Целта на приетите промени е създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Следва да бъде посочено, че регламентът е нормативен акт с директно приложи ...
 
 
Към момента имам необходимия трудов стаж, а през август 2019 г. навършвам и изискващата се възраст за пенсиониране с пълна пенсия. Мога ли да се пенсионирам от 01.01.2019 г.? Когато навърша изискващата се възраст, ще имам ли право да получавам пълната пенсия? Разпоредбата на чл. 68а от КСО дава право на осигурените лица, които имат изискващия се по чл. 68 от КСО осигурителен стаж, да се пенсионират до една година по-рано от изискващата се по чл. 68 от КСО възраст. Пенсията се отпуска от датата ...
 
 
Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира? При придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работодателят може да прекрати трудови договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда независимо основанието, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Инициативата за уволнение в случая е право на работодателя ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в различни месеци съм ползвала болнични, като общо за годината са 60 календарни дни. Имам 35 дни платен отпуск, от които 15 дни за работа във вредна среда. Заради болничните, които съм ползвала ми е взет един ден от този отпуск. Този месец имаме като ДМС ...
 
 
От началото на 2019 година бяха направени съществени промени в системата за заплащане на заетите в държавната администрация1 – държавни служители, служители по трудови правоотношения (чл. 107а от Кодекса на труда) и лицата, за които се прилага ПМС № 67 от 2010 г. Най-съществените промени в системата за заплащане на служителите, за които се прилага Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, са: • бяха прецизирани текстовете относно разходите за заплати (чл. 5 от наредбата ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019