Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
Контрол и одит в бюджетното предприятие
 
Всяко едно действие или бездействие на служителите и работниците в една организация би могло да доведе до нейното ощетяване. Законът за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) в този смисъл е категоричен, че за противоправно причинени вреди на организациите или лицата (бюджетните организации; държавните предприятия, както и в общинските предприятия; търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала), установени при финансова инспекция, които са пряка и непосредствен ...
 
 
Неглижирането на който и да било нормативен акт от законов порядък от административните органи и техните служители винаги създава огромен риск от незаконосъобразни актове, действия и бездействия. По дефиниция законът е нормативен акт, който е задължителен за всички. Нормативността може да се изведе от чл. 1а на Закона за нормативните актове (ЗНА), който постановява, че нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократн ...
 
 
В „Държавен вестник“, брой 24 от 22 март 2019 година, бе публикуван Законът за социалните услуги (ЗСУ), който в цялост ще е влязъл в сила към 1 януари 2020 година. Налице е почти деветмесечен отлагателен период за влизане в сила на нормативния акт, което само по себе си е разумен законодателен подход, който би дал възможност на правните субекти да се подготвят със запознаването с неговите разпоредби и с подготвителните действия, които трябва да предприемат за изпълнението му. Настоящето изложени ...
 
 
Необходимо е да се постави приоритет в работата на вътрешния одит чрез систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.по отношение на програмите и проектите в областта на действие на ЗУСЕСИФ (Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове). [[table_1]] ...
 
 
С параграф 16 от заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор бяха направени очакваните от професионалната гилдия изменения и допълнения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). В обхвата на измененията и допълненията на закона са включени: 1. Ресурсното осигуряване на текущото професионално обучение и развитие на служителите от звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор. 2. ...
 
 
Един сравнително нов правен институт в българската нормативна система – административният договор – повдига множество практически въпроси и формира предизвикателства пред служителите от всички нива и дейности на организациите в публичния сектор, но особено в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит. Този особен вид договор бе въведен по законодателен път в един специален нормативен акт - Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), обна ...
 
 
Процесът на обновяване и усъвършенстване на законодателството в областта на вътрешния контрол в публичния сектор отразява промените в изискванията и принципите на модела в международен аспект. Продължителното апробиране на въведения със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от 2006 г. международен модел – КОСО, позволява обоснована оценка и мотивирана потребност от обновяване на законодателството. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019