Брой 4
от 15 април 2019 год.
Контрол и одит в бюджетното предприятие
 
В „Държавен вестник“, брой 24 от 22 март 2019 година, бе публикуван Законът за социалните услуги (ЗСУ), който в цялост ще е влязъл в сила към 1 януари 2020 година. Налице е почти деветмесечен отлагателен период за влизане в сила на нормативния акт, което само по себе си е разумен законодателен подход, който би дал възможност на правните субекти да се подготвят със запознаването с неговите разпоредби и с подготвителните действия, които трябва да предприемат за изпълнението му. Настоящето изложени ...
 
 
Необходимо е да се постави приоритет в работата на вътрешния одит чрез систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.по отношение на програмите и проектите в областта на действие на ЗУСЕСИФ (Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове). [[table_1]] ...
 
 
С параграф 16 от заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор бяха направени очакваните от професионалната гилдия изменения и допълнения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). В обхвата на измененията и допълненията на закона са включени: 1. Ресурсното осигуряване на текущото професионално обучение и развитие на служителите от звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор. 2. ...
 
 
Един сравнително нов правен институт в българската нормативна система – административният договор – повдига множество практически въпроси и формира предизвикателства пред служителите от всички нива и дейности на организациите в публичния сектор, но особено в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит. Този особен вид договор бе въведен по законодателен път в един специален нормативен акт - Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), обна ...
 
 
Процесът на обновяване и усъвършенстване на законодателството в областта на вътрешния контрол в публичния сектор отразява промените в изискванията и принципите на модела в международен аспект. Продължителното апробиране на въведения със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от 2006 г. международен модел – КОСО, позволява обоснована оценка и мотивирана потребност от обновяване на законодателството. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
Процедура за мобилност в държавната администрация
Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ
Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси
Стратегия за развитие на ВК 2018-2020
НОВО НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
НОВО НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КАКТО И НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА, НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ДЕЦА НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ
НОВО Наръчник по ЗДДФЛ - 2019
НОВО Указания на МФ и БНБ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания
НОВО В каква поредност се погасяват плащанията към НАП
МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Одитен доклад № 0300100418 за извършен одит на изпълнението "Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда" за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
Писмо № 91-00-79/06.03.2019 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
НОВО Баланс 2019 – макет
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 21 до 27 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 14 до 20 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 07 до 13 април 2019 г.
НОВО Осигурителен календар за април 2019 г.
НОВО Данъчен календар 1 - 15 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 24 до 30 март 2019 г.