Брой 4
от 15 април 2019 год.
Планиране, бюджетиране, общински бюджет
 
В края на 2018 г. изпълнението на европейските проекти се оценява със следните показатели: общо договорени средства – 65%, реално изплатени средства – 28%, и получени траншове от Европейската комисия – 22%. Общините са основни бенефициенти по програмите и имат отговорност по изпълнението на важни инфраструктурни проекти. Най-слабо изпълнение се отчита при Програма „Околна среда” – едва 16%, към края на месец март 2019 г. този процент се повишава с около един процент. В обхвата на оперативна про ...
 
 
Директорите на държавните и общинските училища прилагат системата на делегирани бюджети (СДБ), която им дава правото да са второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) и съответно в общините с районно деление третостепенни (ТРБ). Тези им правомощия определят и съвременната роля на директора на училището да е мениджър, а не администратор. Съгласно чл. 257, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) директорът управлява и представлява училището. В изпълнение на своите правомо ...
 
 
Според последните публикувани данни на Министерството на финансите към 31.12.2018 г. средният дял на собствените общински приходи в общите постъпления за страната намалява до 36.65% спрямо 38,39% в края на 2017 г. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 82.38% спрямо 88.39% през 2017 г. Това поставя на дневен ред въпроса какви са възможностите за оптимизиране на собствените общински приходи и какви мерки може да приложи общинското ръководство ...
 
 
Дълговото финансиране позволява изпълнението на далеч по-мащабна капиталова програма. За да се докаже това твърдение, е разгледан бюджет на една средно голяма българска община, като са посочени основните източници за финансиране на инвестиционната програма. В изчисленията не участва преходния остатък в края на годината, който в много случаи е съставен главно от целеви средства. [[table_9]] ...
 
 
С въвеждането на делегираните бюджети в образованието се продължи реформата към децентрализация. На практика се регламентира прехвърлянето на ресурси и правомощия от централните и местните власти към директорите на образователните институции. При делегираните бюджети образователната институция е относително самостоятелна структура, на която директорът има делегирани управленски правомощия в рамките на нормативната уредба и решенията на местно ниво. Главните цели на системата на делегирани бюдже ...
 
 
Фактът, че българските общини имат нарастваща потребност от източници за финансиране на капиталовите разходи, е безспорен. Местните инвестиционни потребности са значителни в пътния сектор, във водния сектор, в поддържане и рехабилитация на градска среда и др. Традиционните източници за финансиране като приходи от местни данъци и такси са оскъдни. След присъединяването на България към Европейския съюз инвестициите се финансират преимуществено с европейски средства. В края на първия програм ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
Процедура за мобилност в държавната администрация
Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ
Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси
Стратегия за развитие на ВК 2018-2020
НОВО НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
НОВО НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КАКТО И НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА, НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ДЕЦА НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ
НОВО Наръчник по ЗДДФЛ - 2019
НОВО Указания на МФ и БНБ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания
НОВО В каква поредност се погасяват плащанията към НАП
МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Одитен доклад № 0300100418 за извършен одит на изпълнението "Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда" за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
Писмо № 91-00-79/06.03.2019 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
НОВО Баланс 2019 – макет
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 21 до 27 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 14 до 20 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 07 до 13 април 2019 г.
НОВО Осигурителен календар за април 2019 г.
НОВО Данъчен календар 1 - 15 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 24 до 30 март 2019 г.