Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
Планиране, бюджетиране, общински бюджет
 
Дългът, поет от местните власти, съставлява част от консолидирания дълг на държавата и има съществено значение за стабилността във финансовия сектор. Традиционно поради стриктните правила, заложени в закона и приходните способности на общините, нивото на общинския дълг се запазва сравнително ниско през периода 2015-2018 г. От началото на 2014 г. основното правило, касаещо лимитите по общинския дълг, се премести от Закона за общинския дълг в Закона за публичните финанси. Друга съществена промяна ...
 
 
Съществени за оценка на финансовото състояние на общините са не само показателите Дял на собствени приходи в общите постъпления и Покритие на разходите за местни дейности с приходи. Значение следва да бъде обърнато и на нивото на събираемост на фискално важните за общинските бюджети данъци, изменението на просрочените задължения на общините и дълга. Ниво на събираемост на местните данъци Данъците с най-високо фискално значение за бюджетите на българските общини са: Данък недвижими имоти, Данък ...
 
 
Законът за публичните финанси е въведен в началото на 2014 г. Този нормативен акт отменя Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети и въвежда ред промени в Закона за общинския дълг. Законът за публичните финанси урежда съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинските бюджети, фискалните правила, в т.ч. изменение на приходите и разходите и дълговото финансиране. Целта на настоящия материал е да се направи преглед на изменението на основните финансови ...
 
 
Изборът на методология при изготвяне на бюджетните прогнози е от изключително значение за тяхната коректност и реалистичност. Важна стъпка от процеса по прогнозиране е изборът на количествените и качествените методи за планиране на местните приходи и разходи. Препоръките и предложенията, които могат да бъдат дадени в тази насока, са описани по-долу. Избор на методи за прогнозиране Чрез използването на подходящите методи за прогнозиране се пренасят минали и настоящи тенденции в бъдещето, отговаря ...
 
 
Съгласно чл. 82 от Закона за публичните финанси „Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон“. Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията по изпълнение на бюджетната процедура на Министерс ...
 
 
В края на 2018 г. изпълнението на европейските проекти се оценява със следните показатели: общо договорени средства – 65%, реално изплатени средства – 28%, и получени траншове от Европейската комисия – 22%. Общините са основни бенефициенти по програмите и имат отговорност по изпълнението на важни инфраструктурни проекти. Най-слабо изпълнение се отчита при Програма „Околна среда” – едва 16%, към края на месец март 2019 г. този процент се повишава с около един процент. В обхвата на оперативна про ...
 
 
Директорите на държавните и общинските училища прилагат системата на делегирани бюджети (СДБ), която им дава правото да са второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) и съответно в общините с районно деление третостепенни (ТРБ). Тези им правомощия определят и съвременната роля на директора на училището да е мениджър, а не администратор. Съгласно чл. 257, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) директорът управлява и представлява училището. В изпълнение на своите правомо ...
 
 
Според последните публикувани данни на Министерството на финансите към 31.12.2018 г. средният дял на собствените общински приходи в общите постъпления за страната намалява до 36.65% спрямо 38,39% в края на 2017 г. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 82.38% спрямо 88.39% през 2017 г. Това поставя на дневен ред въпроса какви са възможностите за оптимизиране на собствените общински приходи и какви мерки може да приложи общинското ръководство ...
 
 
Дълговото финансиране позволява изпълнението на далеч по-мащабна капиталова програма. За да се докаже това твърдение, е разгледан бюджет на една средно голяма българска община, като са посочени основните източници за финансиране на инвестиционната програма. В изчисленията не участва преходния остатък в края на годината, който в много случаи е съставен главно от целеви средства. [[table_9]] ...
 
 
С въвеждането на делегираните бюджети в образованието се продължи реформата към децентрализация. На практика се регламентира прехвърлянето на ресурси и правомощия от централните и местните власти към директорите на образователните институции. При делегираните бюджети образователната институция е относително самостоятелна структура, на която директорът има делегирани управленски правомощия в рамките на нормативната уредба и решенията на местно ниво. Главните цели на системата на делегирани бюдже ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019