Брой 4
от 15 април 2019 год.
Бюджетно счетоводство
 
Въпрос: Извършено е плащане от бюджетното предприятие, като е платена застраховка “Живот - медицинска помощ при пътуване в чужбина” във връзка с командировка на служител. Какви са счетоводните статии, които трябва да се направят, и необходимо ли е този разход да се отчете като поет ангажимент? Отговор: Извършеното плащане изисква да се отчете като обичаен разход, намиращ отражение в § 10-00, в който се представят всички разходи, имащи отношение към издръжката на бюджетната организация. А в случ ...
 
 
Бюджетните организациите по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за публичните финанси са допустими бенефициенти по проекти, финансирани от оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове. Нещо повече, част от оперативните програми или отделни схеми за финансиране са предназначени основно за тях.С влизането в сила от 2014 г. на Закона за публичните финанси бюджетните организации отчитат в отделни сметки за средства от Европейския съюз средствата, получени и изразходвани във ...
 
 
Пример: Промяна в амортизационния план за 2019 г. на сграда поради извършено подобрение в конструкцията, приключило към 28.02.2019 г. Към 31.12.2018 г. е придобита сграда, която не е нова, на стойност 360 000 (осчетоводена по с/ка 2031 Административни сгради) с остатъчен срок на годност 30 години и предполагаема остатъчна стойност 10% спрямо отчетната, която е над степента на значителност или 10 % х 360 000 = 36 000 лв. Сградата е въведена в експлоатация от 01.01.2019 г. [[table_1]] ...
 
 
Промени в амортизационния план се правят през отчетната година при наличие на събития, регламентирани в т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации. т. 6.5. Промени в отчитането на амортизациите се правят по изключение и могат да произтичат от: а) определяне на нов метод за амортизация на група от сходни амортизируеми активи - при промяна в очаквания модел на икономическите ползи;    б) определяне на нов срок на годност - при промяна в параметрите, които предприятието е взело предвид при определяне ...
 
 
Бюджетните организации стартираха начисляването на амортизация на наличните нефинансови активи от 01.01.2017 г. Те трябваше да осмислят ситуацията, че е възможно в един отчетен период да се осчетоводяват и намерят отражение в годишния финансов отчет и трите счетоводни ситуации - обезценка, преоценка и амортизация. Между тях има различия, които оказват влияние върху отчетната, амортизируемата и балансовата стойност на амортизируемите активи. Акцентите при разграничаването на тези три счетоводни ...
 
 
[[table_2]] ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
Процедура за мобилност в държавната администрация
Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ
Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси
Стратегия за развитие на ВК 2018-2020
НОВО НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
НОВО НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КАКТО И НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА, НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ДЕЦА НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ
НОВО Наръчник по ЗДДФЛ - 2019
НОВО Указания на МФ и БНБ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания
НОВО В каква поредност се погасяват плащанията към НАП
МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Одитен доклад № 0300100418 за извършен одит на изпълнението "Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда" за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
Писмо № 91-00-79/06.03.2019 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
НОВО Баланс 2019 – макет
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 21 до 27 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 14 до 20 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 07 до 13 април 2019 г.
НОВО Осигурителен календар за април 2019 г.
НОВО Данъчен календар 1 - 15 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 24 до 30 март 2019 г.