Брой 8
от 15 юни 2019 год.
Наредби
 
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 г.)НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 г.) ...
 
 
НАРЕДБА № 59 ОТ 4 АПРИЛ 2018 г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА, СЛУЖБИТЕ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ...
 
 
НАРЕДБА № 56 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 г. ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕВ сила от 16.01.2018 г. Издадена от Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТАОбн., ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г.Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип, получили лиценз за извършване на дейност по реда съответно на Кодекса за застраховането, Кодекса за со ...
 
 
НАРЕДБА № 15 от 5 май 2004 г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВАПриета с Решение № 21-Н от 5 май 2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23 юни 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2014 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИОбн., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на дейностите на лицензирани спортни организации и техните членове, на спортисти и на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност в държавните спортни училища, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства. (2) Размерът на средст ...
 
 
НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИПриета с ПМС № 93 от 25.04.2019 г. Обн., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г.Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники, или отделения, за да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения. (2) Университетските болници могат да бъдат многопрофилни или специализирани болници, в които се осъществяват дейности по всяко от следните направления: 1. клинич ...
 
 
НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕПриета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и: 1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение на уч ...
 
 
НАРЕДБА № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряванеОбн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
Процедура за мобилност в държавната администрация
НОВО № М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОВО НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
НОВО Еврофинансиране за иновационни клъстери
НОВО Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
НОВО Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
НОВО Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019