Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
Наредби
 
НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТАОбн., ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г.Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип, получили лиценз за извършване на дейност по реда съответно на Кодекса за застраховането, Кодекса за со ...
 
 
Обн., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 47 от 20 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 14 април 2015 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 15 от 5 май 2004 г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВАПриета с Решение № 21-Н от 5 май 2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23 юни 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИВ сила от 08.05.2018 г. Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 г.)НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 г.) ...
 
 
НАРЕДБА № 59 ОТ 4 АПРИЛ 2018 г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА, СЛУЖБИТЕ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ...
 
 
НАРЕДБА № 56 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 г. ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕВ сила от 16.01.2018 г. Издадена от Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г. ...
 
 
НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2014 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИОбн., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от министъра на младежта и спорта на дейностите на лицензирани спортни организации и техните членове, на спортисти и на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност в държавните спортни училища, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства. (2) Размерът на средст ...
 
 
НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИПриета с ПМС № 93 от 25.04.2019 г. Обн., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г.Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники, или отделения, за да придобият правата на университетски болници/клиники или отделения. (2) Университетските болници могат да бъдат многопрофилни или специализирани болници, в които се осъществяват дейности по всяко от следните направления: 1. клинич ...
 
 
НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕПриета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и: 1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение на уч ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019