Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
ПРАВОПРИЛАГАНЕ
 
Във връзка с изплатено допълнително възнаграждение, по чл. 24 от Наредба № 4/200.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, на педагогическите специалисти, имате издадено от НОИ задължително предписание № ЗД-1-00-0/10.04.2019 г. за коригиране на информацията, подадена с декларация обр. № 1 за периода 15.09.2016 г. – 31.10.2018 г. Според предписанието изплатеното допълнително възнаграждение следва да се включи в осигурителния доход за месеците, през които е полаган трудът, вместо в месец ...
 
 
В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли да се отправи предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител? В чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ не е конкретизирано при придобиване право на каква пенсия за осигурителен стаж и възраст може да стане това? На основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ работодателят може с предизвестие да прекрати трудовия договор на ра ...
 
 
Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. е един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне. Той е браншов колективен трудов договор, сключен между МОН, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България, от една страна, и Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Независимия учителск ...
 
 
Работя в общинско предприятие. Считано от 01.01.2019 г. и с утвърждаване на длъжностното щатно разписание от кметския екип една от длъжностите ни се съкращава/закрива. На лицето, което в момента я заема и има ТЕЛК, ще му се връчи писмо, в което ще бъде уведомено за закритата длъжност и ще му се предложи да заеме нова длъжност в предприятието (заплатата на лицето ще се намали вследствие на това преназначаване). Има ли някакви задължителни реквизити, които трябва да съдържа това писмо до лицето? ...
 
 
В предходния брой на "Бюджетни практики" разгледахме някои специални правила, целящи да гарантират безпристрастността на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация при изпълнението на служебните им задължения. Следващите разпоредби в чл. 107а КТ въвеждат отклонения от трудовоправния режим, при който служителите по трудово правоотношение в държавната администрация полагат труда си, и именно те представляват в буквалния смисъл на понятието „допълнителни условия“, или още по-то ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато се издава продължение на трудова книжка, кой работодател се вписва и коя дата на издаване на стр. № 5? Последният работодател поставя ли подпис и печат на стр. № 5? Когато страниците на трудовата книжка, на които се правят съответните вписвания се изчерпят, на работника или служителя се осигурява нов екземпляр на трудова книжка, който е продължение на първоначалната. Тъй к ...
 
 
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право, отговаря на следния въпрос: По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото възнагражден ...
 
 
Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпише допълнително споразумение? Отговор: Трудовият договор за заместване на отсъстващ служител по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се прекратява със завръщането на замествания на работа (чл. 325, ...
 
 
Има ли законова процедура за ползване на отпуск в размер 2 часа на ден по чл. 63 от Закона за държавния служител? В съответствие с чл. 63 от Закона за държавния служител държавна служителка има право да ползва и отпуск за кърмене и хранене на малко дете при условията, по реда и в размерите, предвидени в чл. 166, ал. 1 от КТ. Там е предвидено, че работничката или служителката, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето. Отпускът ...
 
 
В последните години зачестиха случаите, при които лица в трудово или служебно правоотношение сключват договори с институции на ЕС и международни правителствени организации и полагат труд в чужбина. Обикновено тези договори са за срочна заетост, поради което лицата имат интерес да запазят трудовото или служебното си правоотношение у нас и да се върнат на предишната си работа, когато срокът на договора им със съответната институция изтече. В преобладаващия брой случаи подобно развитие не поражда о ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019