Брой 4
от 15 април 2019 год.
ПРАВОПРИЛАГАНЕ
 
В предходния брой на "Бюджетни практики" разгледахме някои специални правила, целящи да гарантират безпристрастността на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация при изпълнението на служебните им задължения. Следващите разпоредби в чл. 107а КТ въвеждат отклонения от трудовоправния режим, при който служителите по трудово правоотношение в държавната администрация полагат труда си, и именно те представляват в буквалния смисъл на понятието „допълнителни условия“, или още по-то ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато се издава продължение на трудова книжка, кой работодател се вписва и коя дата на издаване на стр. № 5? Последният работодател поставя ли подпис и печат на стр. № 5? Когато страниците на трудовата книжка, на които се правят съответните вписвания се изчерпят, на работника или служителя се осигурява нов екземпляр на трудова книжка, който е продължение на първоначалната. Тъй к ...
 
 
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право, отговаря на следния въпрос: По трудов договор заплатите на служителите се превеждат до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Когато този ден се окаже почивен (напр. неделя), заплатите се превеждат на първия следващ работен ден. В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото възнагражден ...
 
 
Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпише допълнително споразумение? Отговор: Трудовият договор за заместване на отсъстващ служител по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се прекратява със завръщането на замествания на работа (чл. 325, ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който да потвърждава трудовия ми стаж тук, или институциите в България ще се погрижат за това? Ако да, какъв е типът на документа? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и чл. ...
 
 
С приемането на Закона за държавния служител през 1999 г. беше поставено начало на тенденцията към отделяне и разграничаване на правото на държавна служба от трудовото законодателство. Въпреки че в много свои разпоредби Законът за държавния служител заимства или директно препраща към разрешения на Кодекса на труда, този закон все по-малко може да се определи като „умален вариант“ на кодекса най-вече защото използва различен метод за регламентиране на отношенията между страните. Ако трудовото пра ...
 
 
Към момента имам необходимия трудов стаж, а през август 2019 г. навършвам и изискващата се възраст за пенсиониране с пълна пенсия. Мога ли да се пенсионирам от 01.01.2019 г.? Когато навърша изискващата се възраст, ще имам ли право да получавам пълната пенсия? Разпоредбата на чл. 68а от КСО дава право на осигурените лица, които имат изискващия се по чл. 68 от КСО осигурителен стаж, да се пенсионират до една година по-рано от изискващата се по чл. 68 от КСО възраст. Пенсията се отпуска от датата ...
 
 
Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира? При придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работодателят може да прекрати трудови договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда независимо основанието, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Инициативата за уволнение в случая е право на работодателя ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в болница като немедицински персонал на 5 дневна работна седмица с 7 часов работен ден. От 29.12.2017 г. до 24.11.2018 г. в различни месеци съм ползвала болнични, като общо за годината са 60 календарни дни. Имам 35 дни платен отпуск, от които 15 дни за работа във вредна среда. Заради болничните, които съм ползвала ми е взет един ден от този отпуск. Този месец имаме като ДМС ...
 
 
От началото на 2019 година бяха направени съществени промени в системата за заплащане на заетите в държавната администрация1 – държавни служители, служители по трудови правоотношения (чл. 107а от Кодекса на труда) и лицата, за които се прилага ПМС № 67 от 2010 г. Най-съществените промени в системата за заплащане на служителите, за които се прилага Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, са: • бяха прецизирани текстовете относно разходите за заплати (чл. 5 от наредбата ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
Процедура за мобилност в държавната администрация
Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ
Актуализирана методология за планиране на човешките ресурси
Стратегия за развитие на ВК 2018-2020
НОВО НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
НОВО НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КАКТО И НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА, НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ДЕЦА НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ
НОВО Наръчник по ЗДДФЛ - 2019
НОВО Указания на МФ и БНБ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания
НОВО В каква поредност се погасяват плащанията към НАП
МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Одитен доклад № 0300100418 за извършен одит на изпълнението "Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда" за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
Писмо № 91-00-79/06.03.2019 г. до министерства и ведомства, ВСС, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и Сметната палата, относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159 ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
НОВО Баланс 2019 – макет
НОВО към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 21 до 27 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 14 до 20 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 07 до 13 април 2019 г.
НОВО Осигурителен календар за април 2019 г.
НОВО Данъчен календар 1 - 15 април 2019 г.
НОВО Данъчно-осигурителен календар за периода от 24 до 30 март 2019 г.