Брой 10
от 25 септември 2019 год.

Лятна почивка
През месец август изданието
няма да публикува броеве.
ОСИГУРОВКИ
 
На 02.07.2018 г. e прекратено трудовото правоотношение на учител. Изплатени са му обезщетения за неползван отпуск, за неспазено предизвестие и за оставане един месец без работа (по КТД за два месеца). С Решение № …../21.12.2018 г. на РС – П…… уволнението е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната длъжност, като не се е явило на работа. На 19.03.2019 г. сте получили заявление от него, в което Ви уведомява, че няма да се върне на работа в училището, но иска да му се внесат оси ...
 
 
В Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е уредено изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност. За да получават лицата парично обезщетение, необходимо е да упражняват трудова дейност и да са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, с вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и/или за фонд “Трудова злополука и професионална болест” н ...
 
 
Работникът или служителят има право на отпуск съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при временна неработоспособност, която е настъпила поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или ...
 
 
Осигурителни вноски Осигурителните вноски за здравно осигуряване се определят със Закона за бюджета за НЗОК за съответната календарна година. За 2019 г. размерът на здравноосигурителната вноска е 8%. Съотношението, в което се разпределя този размер от 8 на сто между осигуряващия работодател или възложител и здравно осигуреното лице е 60:40, или в проценти то е 4,8% за сметка на осигурителя и 3,2% за сметка на осигуреното лице. В някои случаи осигурителната вноска е изцяло за сметка на ведомство ...
 
 
Върху възнагражденията за работа по т.нар. „граждански договори“ се внасят осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване. Но има различия в осигурителния доход и в осигурителните вноски за двата вида осигуряване. Осигурителни вноски по граждански договор за социално осигуряване се внасят за работещите без трудово правоотношение, които полагат труд по договори, сключени на основание Закона за задълженията и договорите. По принцип лицата, които полагат труд по граждански договори, са за ...
 
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получавам пари за храна, не ваучери. Влизат ли при изчисляването на пенсията ми тези социални придобивки? При определяне размера на пенсия за трудова дейност се вземат предвид онези възнаграждения, изплащани на работниците и служителите, които представляват осигурителен доход. Осигурителният доход, съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 1, ал. 1 от Н ...
 
 
Здравното осигуряване е от голямо значение за всички лица през целия им живот от раждането. В различните периоди от живота ни здравноосигурителни вноски се внасят по различни правила съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В закона са уредени задълженията на работодателите, възложителите, самоосигуряващите се лица, различните институции, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и правата на осигурените лица, свързани със здравното ни осигуряване. Съгл ...
 
 
С писмо № 1-ИТ-00-23 от 17.03.2017 г. Националната агенция за приходите се произнася, че задължителни осигурителни вноски се дължат съгласно КСО и ЗЗО върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно. Основанието за това указателно писмо е фактът, че в някои случаи, предвидени в закон и наредба, се ползва транспорт от местоживеенето до месторабота и обратно. Съгласно ПМС № 374 от 22 декември 2016 ...
 
 
Гражданският договор попада в обхвата на облигационното право и се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Гражданските договори могат да бъдат много разнообразни. Най-използваните договори са за изработка (чл. 258 – чл. 269 от ЗЗД) и договорите за поръчка (чл. 280 – чл. 292 от ЗЗД). Тези договори са за извършване на точно определена дейност и постигане на конкретен резултат. Изплащането на възнагражденията по трудов договор става по ведомост, а по граждански договор е чре ...
 
 
За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2019 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж. При пенсиониране на педагогическия и непедагогическия персонал в системата на образованието трябва да се имат предвид разпоредбите на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и разпоредбите на Колективния трудов договор в системата на образованието относно изплащан ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2019 Г.
РМС № 208 от 16.04.2019 г. − за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 27 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2018 г.
Решение № 195 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
НОИ прилага по-благоприятния вариант на методика за изчисление на пенсиите на новите пенсионери
Еврофинансиране за иновационни клъстери
Правителството прие промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на общините
Баланс 2019 – макет
към ДДС № 02/ 22.03.2019 г. – Макети – Тримесечни отчети на министерства и ведомства
към ДДС № 01/ 18.01.2019 г – Макети – Месечен отчет на министерства и ведомства
Пример за увеличение на ИОМЗ
Пример за изчисляване на ДВПР
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – февруари 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Март 2019 г.
Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – Януари 2019 г.
Набиране на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията на труд
Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
Единна бюджетна класификация 2019